RSS
Torsdag 18 jul 2024

Publicerad 27 april 2011 20:38

Arbetar FI med mansfrågor?

DEBATT: Arbetar FI med mansfrågor?

FI vill gärna få oss att tro att de kämpar för männens rättigheter. Men hur är det egentligen med den saken? De vill slå både facket och marknaden om löner ur spel genom ett nationellt lönecentrum. De ignorerar pojkars skolgång och nämner aldrig mäns rätt i barnfrågor. Är FI egentligen en fackförening för kvinnor?

När jämställdhetsdebatten kommer på tal är det mycket enkelt att förföras av fraser om lika rättigheter, så som det gamla slagordet ”lika lön för lika arbete”; även jag var en gång i tiden förförd av dessa ord. Miljongranskningen från fd. JÄMO visade dock att endast en dryg procent av kvinnorna hade en oförklarligt låg lön. Om man går in på Feministiskt Initiativs hemsida idag kan man se att även dem har övergett denna paroll. FI har dock gjort en minimal förändring i sin formulering som gör all skillnad i världen: ”Lika lön för likvärdigt arbete”. FI hävdar alltså fortfarande att kvinnligt arbete nedvärderas i förhållande till männens – trots resultatet från Miljongranskningen – och om detta kan man läsa på deras sida För en feministisk politik.

Men vad innebär denna förändring egentligen? Likvärdigt innebär inte ”samma” utan har innebörden att man värderar en viss handling lika mycket som en helt annan handling. FI säger också att ”För detta krävs en nationell arbetsvärdering som förmår jämföra arbetsuppgifter över gränserna för olika sektorer och över den stora könsbarriären på arbetsmarknaden”. FI verkar inte ha gjort upp med sitt kommunistiska förflutna (en politisk ideologi som feminismen för övrigt är sprungen ur), och vill här att staten ska bestämma vilka löner som delas ut och på så vis sätta både marknaden och facken ur spel. FI anser således inte att kvinnor är kapabla att förhandla om sin egen lön. När frångick FI sina tankar om den starka kvinnan som inte behöver en man? Kvinnor kan alltså enligt FI inte öka värdet på sitt eget jobb utan hjälp från pappa staten. Eller är det mamma staten numera?

Manliga uppoffringar ska alltså, i andemening nedvärderas enligt FI. Gången kommer att bli att man tittar på manliga yrken på ytan, och bedömer att yrket inte förtjänar så bra betalt i förhållande till ett snarlikt kvinnligt yrke. Vad man då glömmer bort är att manligt dominerande yrken har större risker med sig, är en del av den privata sektorn och/eller kräver stora uppoffringar. Feminister à la FI, vill gärna blunda för det faktum att männen i styrelserummet har offrat tid med sin familj för att vara i den position de är i nu. De blundar mer än gärna för alla timmar som en ung kille lägger på att bara sparka en fotboll mot en vägg för att en dag komma med i fotbollslandslaget. De vill inte se den uppoffring som görs i form av hälsa och ibland även liv.

Det är en omöjlighet att jämföra två yrken mot varandra, försök gärna själv att mäta vartenda lite detalj i varje jobb som kan påverka jobbet. Du kan inte ens jämföra två manliga eller två kvinnliga yrken mot varandra. Det är en omöjlig uppgift, punkt. Hur jämför du soldatens yrke mot livet på en oljerigg? Eller sjuksköterskans yrke mot städerskans? Eller varför inte en städerskas yrke mot vaktmästarens?

Men om en man börjar invända mot feminismens skeva världsbild och hävdar att rörelsen är en fackförening för kvinnor, så får han ofta höra att feminismen står upp för männen också, eller värre – att han är en kvinnohatare. Detta trots att han väljer att kritisera en politisk ideologi, inte en sanning. Vi ska nu undersöka om detta påstående stämmer; står feministerna upp för den manliga halvan av befolkningen också? För även om inte FI representerar hela den feministiska rörelsen så hör du sällan eller aldrig någon feminist stå upp för mäns rätt att inte bli tvingade ut i krig eller pojkars rätt till en värdig skolgång.

Om man så går in på FI:s hemsida ytterligare en gång, och  tittar under Utbildning, så lyser pojkars problem med sin frånvaro. Ingenstans nämns det att pojkar, genom hela grundskolan och gymnasietiden har lägre betyg än flickorna. Bilden av att pojkar blir diskriminerade i skolan stärks ju djupare man studerar skolans arbetsmetoder och läroplan. Ingenstans hos FI nämns heller att flickor fortfarande får en massa hjälp från kommunen och skolan, något som pojkar systematiskt utesluts ifrån. Flickor och kvinnor kan vända sig till tjej- och kvinnojourer om de blivit utsatta för övergrepp. Kvinnor erbjuds mer statliga bidrag än män och Malmö har planer på att bygga en idrottsanläggning bara för tjejer och kvinnor.

Nämnas bör att det finns enstaka pojk- och mansjourer, men dessa får endast bidrag om de behandlar mäns våld mot kvinnor, inte våldsutsatta män – vilket i realiteten endast gör dem till en underorganisation till ROKS. Staten och samhället blundar således för mäns lidande. För detta kan man till stor del tacka feministlobbyn, som har varit synnerligen effektiva i att sprida sin världsbild.

FI ställer sig inte bakom pojkars skolgång alls. Men vem står då upp för de pojkar som inte klarar av skolan? Vilket parti driver att pojkar ska ha rätt till samma utbildning som flickor, i en värld där skolan kontinuerligt anpassar sig till flickors förutsättningar i så väl läroplan som nationella prov? För om du tror att skolan ger samma utbildning till flickor och pojkar så kan du kolla på statistiken och vetenskapen som tydligt visar att skolan som vi har idag är utformad för flickor och kvinnor. En sak kan åtminstone konstateras, att vänder man sig till FI med dessa frågor så har man kommit fel.

Slutsats: det är inte försvarbart av feministiska organisationer så som FI att hävda att de står upp för männens rättigheter när det är tydligt att de inte ens har satt sig in i mäns och pojkars situationer och omständigheter. Om feministiska organisationer ska tas seriöst måste de vara konsekventa; antingen väljer de att kämpa för mäns och pojkars rättigheter eller så erkänner de sig som en fackförening för kvinnor. Vill ni veta mer om mansfrågor så kan jag rekommendera Mansnätverket på www.mansnatvarket.se

DAVID HOLMAN

Svar från Feministiskt initiativs talespersoner

Det handlar om att se och vilja förändra

Under rubriken ”Arbetar Fi med mansfrågor?” angriper skribenten Feministiskt initiativs politik. Vi diskuterar gärna vår politik och här är vårt svar.

Hos Statistiska centralbyrån kan man läsa hur det står till med jämställdheten i landet. Där finns statistik som talar om att kvinnor tjänar 84 % av männens lön, och det är baserat utifrån heltidslön. Där står också att kvinnor i större utsträckning arbetar deltid. Då kan skribenten själv räkna ut vad den egentliga genomsnittslönen för en kvinna blir jämfört med en mans lön. Fakta är att kvinnor tjänar i genomsnitt 4 700 kronor mindre i månaden än män på en heltidstjänst. De som arbetar inom kvinnodominerade områden som vård och skola har lägre lön än de som jobbar i mansdominerade industrisektorer. Kvinnors lönearbete värderas helt enkelt lägre än mäns. Att kvinnor tjänar mindre än männen gör i förlängningen att kvinnor får mindre i pension. Så ser verkligheten ut.

Vi vill inrätta en jämställdhetsfond som omfördelar pengar mellan arbetsgivare för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer. Medlingsinstitutet som är statens part in i löneförhandlingarna går idag efter att industrin ska vara löneledande. Vi menar att uppdraget behöver ändras så att jämställda löner prioriteras före institutets andra uppdrag. Upplysningsvis kan vi berätta för skribenten att de flesta fackförbund är med oss i frågan om hur lönediskrimineringen ser ut och de menar att staten måste gå in med direktiv för att komma till bukt med diskrimineringen. Vi har ett förslag.

Kvinnor utgör hälften av befolkningen, men i styrelserummet är det fortfarande lås och bom för kvinnor att komma in. Hur mycket kvinnor än studerar når hon aldrig riktigt till toppen. Så ser fakta ut. Du kan läsa Folksams jämställdhetsindex från 2010, där står bland mycket annat att ”även om antalet män i svenska börsbolag skulle halveras så är det fortfarande fler män än nuvarande antal kvinnor. I styrelserna är 80 procent män och för ledningsgrupperna är motsvarande siffra över 85 procent. Kvinnor som är ordförande eller VD är näst intill obefintliga.” Att det ser ut så är att det fortfarande finns en social förväntan på att kvinnor ska ta hand om sina familjer samtidigt som de gör karriär, motsvarande krav ställs inte på män. Den sociala förväntningen speglar sig också i kvinnors löner. Skribenten pratar om att tjejer i skolan presterar bättre men trots det ser det ut så här. Varför?

En sak som vi tror att vi delar med skribenten är mäns rättighet att vara med sina barn. Idag behöver många kvinnor med små barn gå ner i arbetstid och inkomst för att få vardagen att gå ihop. Samtidigt arbetar män med små barn fler timmar än någon annan grupp i samhället. Det är dags för män att stå emot arbetslivets krav och fullt ut kräva sin del av föräldraansvaret. Det vinner alla på i längden. Arbetsgivares föreställningar om att kvinnors insatser på arbetsplatsen minskar när de får barn gör att kvinnor får lägre lön och sämre anställningsvillkor redan vid anställningen. Genom att individualisera föräldraförsäkringen strävar vi efter att förebygga förutfattade meningar om föräldraskap som något knutet enbart till kvinnor och på så sätt få en rättvisare arbetsfördelning mellan lönearbete och obetalt arbete i hemmet. En individualiserad föräldraförsäkring är ett första steg mot en rättvisare arbetsdelning både i arbetslivet och hemma.

Att pojkar har lägre betyg än flickorna har forskningen konstaterat sedan 1949[1]. Vi delar givetvis skribentens analys av att män och kvinnor diskrimineras i skolan men ser också att det sker utifrån stereotypa föreställningar kring manligt och kvinnligt. Det är bland annat därför vi vill verka för att alla kommuner ska erbjuda lärare fortbildning i genus- och antirasistisk pedagogik och kontinuerlig vidareutbildning på dessa områden. Genom att problematisera normerna kring manligt och kvinnligt kan vi komma till rätta med de destruktiva manlighetsideal som gör att pojkar inte presterar bättre i skolan. Så sent som i höstas konstaterade SOU 2010:51 att en anledning till pojkars svagare resultat i skolan är just en antipluggkultur som är kopplad tills mansnormen. Att män inte skulle få hjälp från kommun och skola är också något som inte heller är helt sant. Den största forskningen på unga med svårigheter i skolan sker just på pojkar och det är snarare så att det är tjejerna som kommer i kläm och inte får tillräckligt tidigt stöd i den grad som pojkar får utifrån elevernas individuella svårigheter.

Fi tycker inte att det räcker med att endast fokusera på brottsofferjourerna utan vi måste se till att också arbeta förebyggande emot mäns våld. 90 % av allt våld i samhället begås av män och det är viktigt att vi belyser de patriarkala strukturer som gör att män brukar våld. Vi anser att arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska bedrivas systematiskt och långsiktigt och att de ekonomiska insatser som staten gör bör stå i relation till de faktiska kostnader den här typen av brott medför. Alla åtgärder som syftar till att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och till att skydda och hjälpa dem som riskerar att utsättas måste utgå från ett brottsofferperspektiv.

Feminismen handlar om att se och vilja förändra maktstrukturer och ojämlikhet i samhället och i världen. Feministiskt initiativ arbetar för mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Vi vill förändra de ojämlika strukturerna i samhället som tilldelar oss olika mycket makt och förutsättningar utifrån bland annat kön, klass, sexualitet, etnicitet och funktionalitet. Det gäller även män.

Stina Svensson, Carl Emanuelsson och Sissela Nordling Blanco,
talespersoner för Feministiskt initiativ

 

Vad tycker du? Var med och tyck till nere i kommentarsfältet!

Kelen
 • http://www.facebook.com/profile.php?id=598111809 Toofan Salehpour

  Det finns en hel del irrelevans, osund deduktion och retoriska angrepp som är värda att poängtera, i sanningens namn. I övrigt fall talar jag inte för FI ‒ för att klargöra.

  1) Du säger att bristen på diskussion om mansförtryck inom FI är under kritik. Ärligt talat, vad tror du själv? Skulle slavarna i South Carolina arbeta för den vita mannens frihet? Gazaborna för Israels suveränitet? Menar du, på fullaste allvar, att zapatisterna skulle skicka vita rosor till den mexikanska regeringen? I en dikotomi måste en frihetsrörelse arbeta för sig självt. Annat vore, öh, fullständigt absurt.

  2) Vidare hävdar du att FI flörtar med kommunism när de talar om kvotering. Att ens relatera ett pragmatiskt politiskt ämne ‒ som har rötter i kapitalets fördärv ‒ till en ideologi som kommunism, är att göra verkligheten en otjänst. För a) kommunism, i sin natur, är inte en statlig ideologi (därför är din liknelse irrelevant), och b) kvotering tillhör inte den kommunistiska idéhistorien. Liknelsen kan lika gärna, och till och med ‒ med starkare vetenskaplig grund ‒ göras till konservatism, vilken anser att institutioner ska komplettera människans brister. Deducera fritt ‒ ditt argument är ihåligt.

  3) Feminismen är _inte_ sprungen ur kommunism. Den bildades som en antites till det kvinnohat som präglade världen under tiden innan den franska revolutionen. Ett exempel på detta är Rousseaus kollektivistiska bok Om samhällsfördraget, som tydligt demonstrerar dåtidens attityd gentemot kvinnor. Wollstonecraft, som bar på en _liberal_ världssyn, anses vara feminismens Jahve.

  4) Om du vill föra en objektiv debatt måste du göra den på likvärdig grund. Relatera gärna dina argument till vetenskapligt baserade böcker, tidsskrifter eller magasin, men inte intresseorganisationer som sprider uppenbar propaganda. Ingen människa, åtminstone med vett, skulle basera en debattartikel på länkar från hemsidor som Politiskt inkorrekt, nordisk.nu eller socialism.nu, eller hur? Givetvis gäller detsamma genusfrågor. I eget fall anser jag att all media som är direkt kopplad till politiska ställningstaganden sprider filtrerad desinformation i någon skala.

 • David holman

  1. Toofan, du kan inte likställa de svartas förtryck i USA med kvinnor. I det närmaste kan det beskrivas som en förälder/barn relation där mannen är den vuxne och tar hand om kvinnan. Kvinnan slavade inte på fältet, det gjorde mannen. Kolla hur många veta slavägare som jobbade på sina egna fält. Och är det inte värt att påpeka att kvinnor har mer rättigheter än män enligt lag? Är det inte där man bör börja? Har män då inte det sämre än kvinnor, enligt lag, i Sverige? Kolla upp föräldralagstiftningen och kvinnofridskränkning för att finna diskriminering mot män. Sen har vi det att män straffas hårdare än kvinnor för näst intill identiska brott och att flertalet män som blir falskeligen anklagade får sitta i fängelse för en våldtäkt som aldrig ägt rum. Och för att inte prata om den könsstympning som svenskt rättsväsende ger rätten till på pojkar trotts att samma är olagligt på flickor (finns motsvarande som inte tar bort klitoris).

  2. Deras rötter till kommunismen är uppenbar. De vill inte att marknadskraften ska styra lönen och bedriver samma konspiratoriska tankar om en överklass och underklass där överklassen alltid styr oavsett (män/kvinnor). Detta är baserat på totalt ogrundad fakta då män styr i vissa sammanhang men knappast i alla. Du får nog utveckla din koppling mellan feminism och konservatism då det första vill förändra allt (i sin radikalaste form) och konservatismen vill bevara allt eller återgå till det som var förr (i sin radikalaste form). Var ligger kopplingen?

  3. I feminismens linda hade jag nog också kallat mig feminist. Men den bygger på samma tankar som kommunismen som jag klargjorde under punkt 1 och har ett uppenbart och starkt inflytande av kulturmarxismen.

  4. Du syftar på http://www.mansnatvarket.se? Jag tar inte min fakta där ifrån utan vill sprida vetskapen om att det finns mer än feminism som hävdar och står för jämställdhet.

 • David holman

  Glömde: Varför ska kvinnorna vara arga idag? Varför är dagens kvinnor förbannade på mig för vad mina förfäder gör? Jag har inte gjort något alls mot dem, tvärtom!

  Arvssynd, tack! Man får absolut vara arg för vad som hänt ens förfäder men kan inte låta det gå ut över någon bara för att denne är släkt med dem!

 • David holman
 • http://www.facebook.com/profile.php?id=598111809 Toofan Salehpour

  1) En frihetsrörelse arbetar inte för den motsatta sidan av dikotomin, helt enkelt. Liknelsens symbolik är irrelevant. Om männen någonsin skulle bli exploaterade och utnyttjade skulle en sådana frihetsrörelse också uppstå ‒ sådant sker historiskt. Att dessutom påstå att män, i någon högre skala, utnyttjas och/eller diskrimineras är skrattretande.

  2) Jag rekommenderar läsning av kommunism innan du använder liknelser åt det hållet. Du är uppenbarligen okunnig om ämnet. Kommunism är som sagt ingen statlig ideologi ‒ den betonar tvärtom vikten av statens, och därmed klassernas, upplösning. Men du har åtminstone rätt i att den är progressiv. :-)

  Inte heller är konservatism det du påstår, det vill säga bevarandet av status quo. Det du talar om är strukturkonservatism och är ingen politisk ideologi. Ironiskt nog är dess extremaste variant något som kallas radikalkonservatism. Läs om det, det är allt annat än reaktionärt.

  Om du sedan läser om generell konservativ ideologi märker du att förändringens relevans beror på samhället det gestaltar sig i, huvudsaken är att den är försiktig. Det viktiga i min liknelse är (som sagt) vikten av absoluta värden och institutioner, som ska finnas därför att människan brister i sin egen natur och kompetens. Institutionerna som sådana ska komplettera dessa brister. Om du fortfarande inte förstår kopplingen rekommenderar jag att du läser Burke, eller exempelvis Upptäckten av framtiden av Leif Lewin.

  3) Du hade fel i ditt förra inlägg, därför är det inte vidare fruktbart att bygga den slutsatsen på en sådan premiss. Jag har skrivit om feminismens ursprung och historia. Den är inte kommunistisk någonstans. Faktum är t.o.m. att feminismen som ideologi frodades tidigare. Om det är något inom dagens politik som är direkt sprunget ur kommunism så är det socialdemokrati.

 • David holman

  1. Men det är just detta jag påstår. När feminister säger ”vi kämpar för männen också” är det skrattretande. De kämpar för kvinnorna och kvinnorna endast, det är det hela min poäng går ut på. Det är inte hållbart att påstå att man kämpar för båda könen.

  Män utnyttjas oerhört mycket. Vi hade ”allmän” (läs manlig) värnplikt i Sverige fram tills förra året. FN har en resolution som handlar om kvinnors rätt att inte bli våldtagna i krig men inget om att män inte ska tvingas ut i krig? Män anses inte vara fäder utanför ett äktenskap om inte modern tillåter det och inom ett äktenskap anses han vara far oavsett om barnet är hans eller inte. Det finns en kvinnofridslag men ingen mansfridslag och flertalet män har åkt i fängelse på felaktiga eller inga grunder om våldtäkt. Jag säger inte att det är merparten som har problem av dessa lagar och domar, men de finns och det räcker! Lagen ska vara könsneutral, eller anser du annat?

  Men, som jag skrev i mitt förra inlägg (missade det i det första): varför ska jag lida för mina fäders och förfäders synder? Vad har JAG gjort mot kvinnor i allmänhet som är så hemskt att jag ska bli tvingad ut i krig (gjort lumpen) och inte anses vara en riktig far utan moderns godkännande? Varför är feminister arga på dagens män?

  2. Det finns även en skillnad på teori och praktik, speciellt när det kommer till kommunismen. Men det jag mest anspelar på är över-/underklassförhållandet som feminismen bygger hela sin teoretiska grund på något som är en direkt fabricering. Som sagt: män styr i många sammanhang, men knappast i alla sammanhang. Som Steven Pinker säger (Ett oskrivet blad)

  ”Feminism grundad på genusteori [FI och stora delar av svenska samhället] hävdar att kvinnor även idag är underordnade de manliga maktstrukturer som genomsyrar hela samhället, den könsmaktsordning där >>det nyfödda barnets bisexuella läggning påtvingas en entydig manlig eller kvinnlig könsroll, den ena förutbestämd att härska, den andra att lyda<<. Den tar avstånd från den klassiska liberala traditionen och ser i stället ett släktskap med marxisiskt tankegods, postmodernism, social konstruktivism och vänsterradikala vetenskapliga grupperingar. Det här har blivit lära på modet för åtskilliga feministiska frontfigurer".

  Inte endast marxistisk teori som gör grunden för FI och många av de svenska feministerna, men det finns där och man gör bäst, enligt mig, att slopa det helt.

  3. My bad, jag skrev fel. Det ska inte vara "som feminismen för övrigt är sprungen ur". Du har rätt att den från början bygger på en liberal tanke (vilket man kan ifrågasätta om man läser Simone de Beauvoir då hon skriver "kvinnan ska inte ha möjlighet att stå i köket för då kommer hon ta det") men som senare blivit starkt influerat av marxistiskt teori. Vad jag ämnade att skriva var "som könsmaktsordningen är sprungen ur, en teori som modern feminism är beroende av")

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=598111809 Toofan Salehpour

  1) Det är verkligen inte skrattretande, därför att jämlikhetsproblem ur genusperspektivet finns på riktigt. FI:s existens är berättigad och positiv. Vad som är skrattretande är att tala om något slags förtryck mot män ‒ åtminstone mer än vissa byråkratiska orättvisor. FI verkar dessutom för avskaffandet av den allmänna värnplikten.

  Feminister är inte ”arga på dagens män” ‒ det här är något du har hittat på medan du har polariserat dig från begreppet. Det är knappast fruktbart att skylla system- och strukturfel på enskilda individer.

  2) Om du läser ex. teorier om internationell politik lär du dig distinktionen mellan begreppen du nämner. Marxism och konventionell konstruktivism är på vissa sätt besläktade ‒ men oförenliga. Postmodernism (även inom IP kallad kritisk konstruktivism) är en extremare variant av konstruktivism, och båda dessa tankegångar förespråkas ofta av liberaler.

  För övrigt är FI:s hållning irrelevant. Du skrev, i ditt första svar, att _feminismen_, som sådan, bygger på samma tankar som kommunism. Du använde dessutom det påståendet som premiss i andra argument, vilket nu i efterhand har gjort att en stor del av din text har havererat.

  3) Kan man tvivla på rörelsens historia bara därför att en särartsfeminist har uttalat sig om genusskillnader? Utveckla. Feminismen som sådan har inte blivit inspirerad av marxism, men däremot har FI anammat en radikalare variant av den. I övrigt är det i princip bara den autonoma vänstern som anammar konsekvent radikalfeminism. Du som verkar hänga en del på Wikipedia ‒ ta en titt på ämnet där.

 • David holman

  1. Må så vara att FI verkade för att avskaffa värnplikten. Men tro inte det var för att de tyckte synd om männen. Det är för att de är emot militären överlag.

  Det var du som tog upp ”varför ska kvinnor kämpa för sina förtryckare” varpå jag frågade ”varför ska jag lida för mina fäders synd”. Jag har inte sagt att feminister hatar män eller är arga på dem. Däremot ser jag dem inte som positiva mot män och demoniserar män ofta i och med vissa uttryck de medvetet eller omedvetet använder.

  Det finns verkliga problem mellan könen, båda har problem. Vad FI gör är att ignorera problemen männen upplever och bara fokusera på kvinnornas. Genom att göra detta så skapar man ett ojämliktsamhälle som hjälper kvinnor att bli brandmän, poliser och vetenskapsmän men man hjälper knappast pojkar och män begå mindre självmord (ett projekt har startats i STHLM mot självmord, för flickor. Inget för pojkar). Man hjälper inte pojkar att bli bättre i skolan och fortsätter att luta sig mot genusvetenskapen som är en dogmatisk hållning till människans natur, en sådan ”vetenskap” kan aldrig ge något av vikt.

  2. Marxismen som helhet må vara oförenlig med konstruktivism men knappast allt. Över-/underklass (att alla hela tiden skapar en föreställning om överklassen som naturliga härskare) är en sådan teori som går att förena (och snarast bör vara förenad) med konstruktivismen. Över-/underklass kallas inom könsmaktsordningen och genusteori Man/kvinna.

  Bara för att något ofta förespråkas av liberaler gör det inte det till rätt. Jag är själv liberal men postmodernism är flum på högsta nivå, konstruktivism finns det viss sanning i.

  Som jag skrev i min debattartikel så är FI inte representanter för ALLA feminister men de står för många av de moderata (och radikala för den delen) svenska feministernas åsikter.

  3. Jag sa aldrig att jag tvivlade, jag sa att man kan ifrågasätta.
  Simone är inte vilken radikalfeminist som helst, hon är en av de stora feministiska teoretikern. Men hon var inte central för mitt reviderade argument heller utan bara en koppling till att man kan på det viset ifrågasätta feminismens liberala hållning och ursprung.

  Feminismen har blivit färgad av Marxismen genom könsmaktsordningen. Fråga vilken vanlig Svensson som helst på gatan om de tror på könsmaktsordningen och frågan alla feminister om de gör det. Feminismen är färgad av Marxismen. Sen finns ”liberal feminister”, och i mångt och mycket tror de också på könsmaktsordningen idag.

  Vad är feminismen utan könsmaktsordningen?

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=598111809 Toofan Salehpour

  1) Det där, min vän, är spekulationer. För att hålla en konstruktiv debatt bör man undvika sådana. FI verkar för avskaffandet av värnplikten. Punkt.

  2) Du har fastnat i begreppen över- och underklass. Uppenbarligen kan du inte din marxism heller. Ideologin stöder sig på historiematerialism, en filosofi som grundar sig i uppfattningen om att motsättningar och konflikter mellan sociala grupper oundvikligen utvecklar samhället (från urkommunism till slaveri, slaveri till feodalism, feodalism till kapitalism, kapitalism till kommunism).

  I detta nuvarande samhälle menar marxismen att motsättningen ligger mellan arbete och kapital, och inte rika och fattiga per se. Det vill säga, konflikten är inte ekonomisk, utan _social_. Fenomenet ”underklass” säger alltså ingenting inom marxismen, förutom att fungera synonymt med ”trasproletariat”, alltså, den delen av arbetarklassen som inte kan försörja sig självt. Inom ideologin saknar alltså begreppet ”underklass” vikt. Det är fenomenet ”arbetarklass” som är central.

  Hur kan konstruktivism och marxism förenas, menar du? Jag har sedan en längre tid övergett marxismen, inte därför att den är osann, utan därför att den begränsar sig till institutionella och materiella problem. Fördelen med konstruktivism (och postmodernism) är ontologisk; den ifrågasätter fenomen som ”identitet”, ”nationalitet”, ”kvinnligt” – ord som egentligen inte är absoluta, utan diskursivt och kulturellt stipulerade. Den vetenskapliga politikens relativitetsteori. Den är briljant!

  3) Feminism som ideologi präglas tydligt och huvudsakligen av likhetsfeminism, en inriktning som ingenstans inkluderar teorin om könsmaktsordning. Om du vill diskutera ämnet får du eftersöka radikalfeminister – vilka, som sagt, är i minoritet. Och, återigen: jag representerar inte FI. Där finns säkerligen villiga debattörer från båda inriktningar. Jag belyser bara dina sakfel.

 • David holman

  1. De står för att de är emot militärisering. Och spekulationen är grundad i att de inte kämpar för män någon annan stans vilket gör det väldigt troligt att de inte gjorde det här heller utan att de endast gjorde det för att de är emot militäriseringen.

  2.Jag tror du lägger för stor vikt i exakta termen jag använde vad gäller ”över/underklass”, självklart är det ”arbetarklass” (vem har hört Ohly prata underklass de senaste åren?). Men faktum kvarstår att feminismen idag bygger på samma resonemang fast man/kvinna där mannen alltid är styrande och kvinnan alltid underordnad. Den är inspirerad av marxismen alltså. Inspiration kan ta sig många uttryck.

  Att konstruktivismen har vissa positiva inslag är uppenbart. Det håller jag med om. Men det finns saker som är absoluta och det finns information som inte är skapad. Detta kan man inte erkänna som postmodernist. Genus-”vetenskapen” är postmodernistisk i sitt genomförande och erkänner inga absoluta sanningar utan tror att allt är skapat (flytande sexualitet är ett exempel, googla Moria von Wright för att finna genuspedagogik som ifrågasätter att man lär ut att regnbågen inte finns på en specifik plats då ”flickor vet att den gör det”). FI, och många (de flesta?) feminister lyssnar och litar på genus-”vetenskapen” och tror att det finns någon sanning alls att hämta ur denna dogm. Detta gör feminismen (i praktiken) till postmodernistisk och således dogmatisk.

  Sen att ”kvinnligt” skulle vara konstruerat kan man ju ifrågasätta. Allt med det är inte konstruerat men vist finns det saker som är det. Än en gång så skulle jag tipsa dig om att läsa lite evolutionspsykologi.

  3. Radikalfeminismen är endast en undergren till likhetsfeminismen som lägger mer vikt på miljö än arv (motsatsen är särartsfeminism). Jag kan länka till dusintalet artiklar från Svenska dagstidningar som nämner ”patrirakala strukturer” och FI gör det definitivt. En annan stor svensk feministisk gren är den socialistiska feminismen som hävdar att man måste kvotera för att bli kvitt de ”strukturella problemen” och man vill frånta människor deras fria vilja på så vis.

  Liberalfeminismen, den tredje grenen under likhetsfeminismen är den jag kan sympatisera mest med. Men varför inte bara kalla sig humanist i så fall?

  Nej, Sverige är ett radikalfeministiskt land på sina värsta dagar och ett socialistfeministiskt land på sina bästa. Inget av dessa stödjer jag. Och i all ärlighet ser jag inte vilket som skulle vara bättre direkt.

  Både likhets- och särartsfeminismen har fel. Det är inte sociala konstruktioner ELLER biologi som gör oss till dem vi är utan det är kombinationen av dem båda. Män är starkare, det kan man inte förneka. Män vinner fler nobelpris för att de är smartare (dock är vi dummare också vilket gör att män och kvinnor har samma medel-IQ). Kvinnor VILL vara hemma med barnen DELS för att de har burit ungen men också för att deras biologi säger åt dem det OCH för att samhället tycker det. Det är aldrig ensidigt!

  Vill man kämpa för rättigheter, bli humanist!

  Shit vilket raljerande detta blev, ber om ursäkt för det.

 • Antikythera82

  herregud Stina Svensson, Carl Emanuelsson och Sissela Nordling Blanco var mig tre korkade människor, hur mycket fel kan man egentligen ha? Det stämmer inte att kvinnor tjänar 4700 mindre än män. Detta är ett typiskt fel många gör, dom vänder och vrider på fakta för att få det att se bra ut. Något viktigare är väl ändå att prata om arbetslöshet om man ska prata löner. 80000 mera män är arbetslösa än kvinnor, väldigt mycket. Jag maila tillomed Gudrun och fråga om detta, hon blev helt paff, detta var något hon inte visste, det ända hon gjorde var att upprepa samma lögner att kvinnor tjänar mindre, vilket dom inte gör.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=598111809 Toofan Salehpour

  1) Återigen, det vet du inte. Du vet inte att FI inte hade argumenterat emot värnplikten även om de varit för militär upprustning. Det är spekulation och ska hållas borta från den här diskussionen. Och eftersom FI ändå är emot militär upprustning är angreppet irrelevant. Huvudsaken är att FI vill avskaffa värnplikten.

  2) Det gör jag inte. Jag förklarar för dig vad marxism är. Du har uppenbarligen ingen kunskap om eller erfarenhet av marxism över huvud taget. Att påstå att konstruktivism har inspirerats av marxistisk teori är befängt. Att tala om marxism och samtidigt diskutera förhållandet mellan över- och underklass, som om det hade någonting med ämnet att göra, är nonsens.

  Jag menar inte att låta nedlåtande, men så är det. Vill du argumentera för dina påståenden rekommenderar jag att du kommer med empirisk fakta och källor. Dina egna hemmagjorda deduktioner saknar empiri. Jag kan dessutom argumentera för mina motargument men det kräver en diskussion om hegeliansk dialektik, dialektisk materialism (så som Engels och Marx formade den), ontologi och varför det är omöjligt att kombinera dessa två ämnen. Om du är villig att starta den diskussionen, säg då till.

  ”Den största delen av genusvetenskapen är socialkonstruktivistisk*”. Där havererar ännu ett av dina argument (som dessutom saknar källor – i fortsättningen kommer jag inte bemöda mig att motbevisa påståenden som är tagna ur luften). Att postmodernism skulle göra någonting ”dogmatiskt” förstår jag förresten inte. Vad exakt menar du? Dogmer verkar nämligen utgöra postmodernismens antites …

  *http://sv.wikipedia.org/wiki/Genusvetenskap

  Dessutom gör du fel i att endast jämföra postmodernism med konstruktivism som två jämförbara sanningar. Ingen av dessa gör anspråk på att vara skrivna på evighetens tavlor. De söker båda förklara hur samhället formas av konventioner. De har sina styrkor och svagheter. Konstruktivismen kan till exempel förklara världens olika problem med sin adekvata ontologi, medan postmodernismen kan dekonstruera sociala konventioner och konstruktioner med sin metodologi. Det går alldeles utmärkt att kombinera dem.

  3) Jag hoppas att du har rätt om socialistisk feminism, det skulle göra mig glad. Kom gärna med något slags empirisk belägg för att bevisa detta. Och, om liberalfeminism är din ”favorit”, hur kan du då säga dig vara emot kvotering? Vad är det du föredrar med liberalfeminism framför socialistisk feminism?

  Ditt påstående om att kvinnor, rent biologiskt, _vill_ vara hemma med barnen är enkelt att motbevisa, nämligen genom att peka på att antalet kvinnor som vill agera hemmafruar varierar beroende på land (jämför svenska kvinnor med iranska, till exempel). Detta beror på kultur, lagar, konventioner och diskurser. Om kvinnans biologiska instinkter hade gjort någon större skillnad hade det inte sett så annorlunda ut i olika delar av världskartan. I Sverige har kvinnor dessutom bättre möjlighet att göra karriär än i andra länder, således har färre kvinnor ett intresse av att endast agera hemmafruar. Om biologiska drifter hade varit primära, då hade det inte varit på det viset.

  Jag tycker personligen att Sverige är bättre än Iran, speciellt när det gäller jämlikhetsfrågor. Utöver det hoppas jag att rollerna blir mer jämlika i framtiden, kanske någon dag hela vägen till 50-50? Många av oss håller tummarna.

  För övrigt säger ditt påstående om att män är mer intelligenta än kvinnor absolut ingenting, eftersom testerna är IQ-baserade. Fram tills pålitlig EQ-forskning kan göras på ämnet är det alltså nonsens, och kommer att ignoreras. Om jag hade varit kvinna hade jag dessutom tagit väldigt illa upp.

 • Tjoffe

  Fy fan vilken dynga från FI man läser här:

  ”Det gäller även män.”

  Eller som det egentligen borde utläsas enligt Schyman mfl:

  Det gäller även djur.

  Jämställdhet, pttti fan

 • Aktivarum

  Till alla skribenter:

  Då detta skall föreställa en tidning där studenter och akademiker skriver förväntar jag mig en viss intelligens och kunskapsnivå av deltagarna. Det svar som FI skrivit är kan sammanfattas KATASTROF. Man hittar en högre nivå av allmänbildning på grundskolan – hos elever som vill plugga till bilmekaniker eller frisörer.

  Debatten fortsättes här http://aktivarum.wordpress.com/2011/05/03/fi-feministiskt-idiotiv/

 • David holman

  1. Menar du att Marx inte talade om en styrande klass och en styrd klass? Jag säger att könsmaktsordningen (patriarkalastrukturer) är en marxistiskt inspirerad teori (män/kvinnor) som också inkorporerar postmodernistiska tankar.

  2. En dogm är en religiös sanning. Genusvetenskapen kan i det närmaste liknas vid en radikal religion och är där med dogmatisk. Genusvetenskapen har en allt för stor roll i vårt samhälle och ges allt för mycket utrymme på utbildningar som alla ska ha ”ett genus perspektiv”. Allt är inte genus.

  3. Det jag skrev om socialistiskfeminism hämtade jag från Wikipedia. Vet inte riktigt varför det skulle göra dig glad att möjligen bli åsidosatt och utvärderad baserad på ditt kön direkt, jag tycker verkligen inte det låter som något roligt.

  Ex. jag är bättre än ALLA andra tjejer som söker ett jobb men jag får det inte för jag är inte bättre än alla andra killar utan ligger tyvärr precis utanför, är detta rättvist? Knappast. Och vill du verkligen kvotera in allt? Du anser inte att män/kvinnor är mer lämpade för olika saker som säg… Brandman?

  Liberalfeminismen (i sin renaste form) vill ha lika spelregler och inga sociala hämningar. Detta är, som jag sa, det jag kan ställa mig bakom mest. Inte för att jag vill tvinga på folk sociala hämningar utan för att jag tror det är en förenklad version av verkligheten. Alltså: ingen kvotering. Eller vad är det du syftar på?

  Säg det samhälle i världen där kvinnorna inte tar hand om barnen? Inte ens i Kibbutzerna lyckades de hålla på detta utan de biologiska mödrarna tog ändå hand om sina egna barn. Det är ganska så enkelt egentligen och förmodligen har det inget med att vara kvinna att göra så mycket som det har med män att göra: offrar du 9 månader och din egen kropp för att ploppa ut ungen, samt är 100% säker på att ungen är din. Då vill du garanterat ta hand om ungen mer än han som i det minsta offrar någon minuts kul och lite extas och inte är 100% säker på att det är hans unge. Enkel mattematik.

  Ingenstans motsäger du det jag sa egentligen? Tar kvinnorna inte hand om barnen här i Sverige? Tar inte kvinnorna hand om barnen i Iran? Jag förstår inte. Jag sa ingenstans att svenska kvinnor (eller kvinnor överlag för den delen) endast vill agera hemmafruar. Men de vill ta hand om barnen MER än männen.

  Sen lägger du ord i mun på mig. Jag sa aldrig att biologiska drifter var det primära. Det är 50/50. Ta din längd som exempel, dina gener dikterar att i de bästa av omständigheter så blir du, säg 180cm lång. Men det är här i väst där du har näring som gör att du växer. Placera samma person i Somalia och du blir kanske bara 170cm lång.

  Kolla även in tvillingstudier för mer info om biologiska faktorer http://www.anus.com/tribes/snus/nihilism/realia/biologi/tvillingar/

  Vem har sagt att Iran är bättre än Sverige? Jag vill inte gå bakåt i tiden, jag vill framåt! Men jag ser inte hur FI eller Feminismen kan föras oss dit. Där av min kritik. 50/50 har jag ingenting emot per se. Vad jag är emot är att staten kommer och dikterar 50/50. Om jag ska bli brandman vill jag kunna lita på att alla runt omkring mig kan bära ut mig om något går fel inne i ett brinnande hus. Detta gör kvinnor MINDRE lämpade och de får kämpa oerhört mycket mer för att nå upp till en godtagbar nivå (samma kommer de nog aldrig upp till).

  Intelligens är IQ. Det finns olika former av ”intelligens” men det är inte intelligens för det. EQ mäter social förmåga, IQ mäter förmågan att se och finna mönster. Än en gång lägger du orden i munnen på mig, jag sa aldrig att män var intelligentare jag sa att vi var smartare OCH dummare vilket gör att vi har ett medel som är lika dant. Varför skulle du tagit illa upp av det? Det säger ingenting om någonting egentligen, som du precis sa, förutom förmåga att se mönster. Men genom att känna till detta förhållande till IQ hos män och kvinnor så kan vi förstå varför fler män än kvinnor vinner nobelpris eller skriver otroligt vacker musik (ja, musik har med IQ att göra). Det förklarar också varför fler män än kvinnor är så korkade att de leker med dödliga fiskar etc.

  Om allt är en social konstruktion, allt beteende då. Är inte män bättre än kvinnor i så fall? För vi har alla förmåga att bli allt (vilket vi inte har) men män är starkare, så vad är kvinnans övertag då? Självklart är det inte så här och vad vi gör är att jämföra gafflar med skedar, gjorda för olika saker men inte tvingade till det.

 • Aktivarum

  Jag har redan kommenterat FI så det faller sig naturligt jag även ger mitt bidrag till kommentarerna. Svar på dessa punkter hittas här:

  http://aktivarum.wordpress.com/2011/05/03/intellektuell-diskurs-vs-vetenskap-mot-toofan-salehpour/

 • Aktivarum

  Toofan: Jag har redan bemött diskussionen om ”Frihetsrörelse” i inlägget på bloggen Aktivarum.
  http://aktivarum.wordpress.com/2011/05/03/intellektuell-diskurs-vs-vetenskap-mot-toofan-salehpour/

  1) Beträffande ditt andra påstående – När du säger att OM en frihetsrörelse behövs så uppstår en har du gjort ett retoriskt cirkelresonemang. Det finns inget i det resonemanget som gör det till ett vetenskapligt sant påstående. Motiveringen ”sådant sker historiskt” är vidare lika sant för massmord och flygkrascher – när de behövs så uppstår en. Behövs för vad? Kosmisk rättvisa? Vänligen förtydliga.

  Det är dock definitivt inte skrattretande att påstå män i hög skala utnyttjas och diskrimineras som DU hävdar. Det är tvärtom ett vetenskapligt bevisat faktum att män i enormt hög skala diskrimineras på en mängd områden. Ta exempelvis statistiken på svarta i USA. Man har upptäckt att svarta lever kortare än vita vilket alltså forskare har förklarat med diskriminering av svarta.

  Vad händer om man undersöker män och kvinnor? Jo män är lika diskriminerade i förhållande till kvinnor som svarta är i förhållande till vita. Och diskrimineringen av män är så omfattande att svarta kvinnor lever längre än vita män. Samma sak när vi tittar på vem som utför vilket arbete. Svarta gör farligare arbeten än vita, Män gör farligare arbeten än kvinnor. Samma sak när vi tittar på fängelsepopulationen: Det är fler svarta än vita i fängelser, det är fler män än kvinnor i fängelser

  Svarta lämnar plats på bussen för vita – diskriminering
  Män lämnar plats på bussen för kvinnor – hoppsan nu skall vi visst beskriva det på något annat sätt.

  Vill du hävda att män INTE är diskriminerade – vänligen ange källor och bevisning.

  2) Som historikern Richard Evans påpekar behöver vi varken nazisters eller kommunisters tillåtelse att beskriva dem. Vi behöver inte läsa vad kommunister själva tycker kommunism är för någonting – det är helt en fråga om vetenskaplig empiri. Riktig kommunism är vad man fått och riktig ”riktig” kommunism kan vi inte ta hänsyn till eftersom den inte finns. Den kan inte finnas för – som en känd myrforskare sade – ideologin är isåfall skriven för fel djurart (Great idea – wrong species)

  3) I inlägget på Aktivarum finns förtydligande om varför det inte finns några skäl att tro David Holman menade något annat än modern feminism.

 • Pingback: Replik till Aktivarum | Toofan Salehpour

 • Bo Grahn

  ”Relatera gärna dina argument till vetenskapligt baserade böcker, tidsskrifter eller magasin…”
  Men feminismen är ju allt annat än vetenskaplig. För egen del skall jag dock göra som du säger. Att kvinnor misshandlar män mer… Det finns vetenskapligt belagt:
  http://www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm
  SUMMARY: This bibliography examines 282 scholarly investigations: 218 empirical
  studies and 64 reviews and/or analyses, which demonstrate that women are as
  physically aggressive, or more aggressive, than men in their relationships with
  their spouses or male partners. The aggregate sample size in the reviewed
  studies exceeds 369,800.

  Det finns få studier som är så omfattande som denna inom nåt område inom vetenskapen!

 • ken

   Fakta är att kvinnor tjänar i genomsnitt 4 700 kronor mindre i månaden än män på en heltidstjänst. De som arbetar inom kvinnodominerade områden som vård och skola har lägre lön än de som jobbar i mansdominerade industrisektorer. Kvinnors lönearbete värderas helt enkelt lägre än mäns. Att kvinnor tjänar mindre än männen gör i förlängningen att kvinnor får mindre i pension. Så ser verkligheten ut. hmmm!

  FAkta!!!   men hallå skulle en kvinna jobba inom industrisektorn får hon ju samma lön som mannen med motsvarande beffatning     varför snackar ni då om lika lön för lika arbete ?  gåta

 • IT-tjejen

  Till er som tycker att kvinnor som valt vårdyrken får skylla sig själva: De kanske inte är intresserade av teknik, stål och bilar. Själv är jag en annorlunda kvinna som jobbar inom IT eftersom det intresserar mig. Men mina väninnor som valt vårdjobb får lägre lön trots att de har lika lång utbildning som jag (vissa längre). Det tycker jag är orättvist. Var ligger rättvisan i att alla som vill ha bra lön måste välja traditionellt manliga jobb?

<- Tillbaka till startsidan